Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Japa Blog

Gudakesha

sanjaya uvaca evam ukto hrsikeso gudakesena bharata senayor ubhayor madhye sthapayitva rathottamam (Bhagavad Gita...

Greatest Mediator

yat karosi yad asnasi yaj juhosi dadasi yat yat tapasyasi kaunteya tat kurusva mad-arpanam (Bhagavad Gita...

Govinda

kim no rajyena govinda kim bhogair jivitena va yesam arthe kanksitam no rajyam bhogah sukhani ca ta ime ’vasthita...

Far Far advanced

purvabhyasena tenaiva hriyate hy avaso ’pi sah jijnasur api yogasya sabda-brahmativartate (Bhagavad Gita...

Degrees of Lust

dhumenavriyate vahnir yathadarso malena ca yatholbenavrto garbhas tatha tenedam avrtam (Bhagavad Gita...

Declare Boldly

ksipram bhavati dharmatma sasvac-chantim nigacchati kaunteya pratijanihi na me bhaktah pranasyati (Bhagavad Gita...

Clear recommendation

om ity ekaksaram brahma vyaharan mam anusmaran yah prayati tyajan deham sa yati paramam gatim (Bhagavad Gita 08.13) Translation: After being...

God appeared just recently

The Lord says that He incarnates Himself in every millennium. This indicates that He incarnates also in the Age of Kali. As stated in...

Again & Again

bhuta-gramaḥ sa evayam bhutva bhutva pralīyate ratry-agame ’vasaḥ partha prabhavaty ahar-agame (Bhagavad Gita...

Anything except chanting

Bg 8.11 yad akṣaraṁ veda-vido vadanti viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ yad icchanto brahma-caryaṁ caranti tat te...

Accident

Bg 9.30 api cet su-durācāro bhajate mām ananya-bhāk sādhur eva sa mantavyaḥ samyag vyavasito hi...

Page 1 of 1212345...10...Last »